เส้นทางสู่ iCODER

ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับทุนการศึกษา
วันที่ 2 ก.ค. 62
อบรม Enterprise
Java Web Application
  รุ่น 1 (7 พ.ค. 62-30 พ.ค. 62)
รุ่น 2 (3 มิ.ย 62-25 มิ.ย. 62)
ประกาศ วันที่ 26 เม.ย. 62
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 1 เม.ย. 62
กิจกรรม Open House
รอบที่ 1 วันที่ 23 มี.ค. 62
รอบที่ 2 วันที่ 30 มี.ค. 62
สมัครเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 3 ม.ค. – 22 มี.ค. 62