เส้นทางสู่ iCODER

ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับทุนการศึกษา
วันที่ 17 ก.ค. 63
อบรม Enterprise
Java Web Application
รุ่น 1 (20 พ.ค. – 12 มิ.ย. 63)
รุ่น 2 (17 มิ.ย. – 10 ก.ค. 63)
ประกาศ วันที่ 8 พ.ค. 63
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 เม.ย. 63
กิจกรรม Open House
รอบที่ 1 วันที่ 21 มี.ค. 63
รอบที่ 2 วันที่ 28 มี.ค. 63
สมัครเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 2 ม.ค. – 20 มี.ค. 63
สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่