CODE YOUR DREAMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทีมงาน Code Your Dream ไปประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ อาคาร CDG HOUSE ชั้น 18 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
น้อง ๆ ให้ความสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก