ICODER มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ทีมงาน Code Your Dream ไปประชาสัมพันธ์โครงการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
น้อง ๆ ให้ความสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก