ประชาสัมพันธ์ โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9

ทีมงาน Icoder ไปประชาสัมพันธ์โครงการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา น้อง ๆ ให้ความสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก