เกี่ยวกับโครงการ

โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ (iCODER)

หลักการและเหตุผล

จากทิศทางประมาณการความต้องการแรงงานฝีมืออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ได้ระบุถึงปริมาณความต้องการกำลังคนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ยังมีความต้องการในด้านต่างๆ อีกจำนวนมากในกลุ่มซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (โปรแกรมเมอร์) กลุ่มซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว และกลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนากำลังคนอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยเน้น 4 สาขาที่ขาดแคลนคือ Enterprise Software, Embedded Software, Animator & Multimedia และ Mobile Application Software

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ในเครือ CDG GROUP เป็นบริษัทชั้นนำในแวดวงเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ System Integrator ให้บริการทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เป็นบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและหน่วยงาน อาทิเช่น ระบบบริหารงานทั่วไปในองค์การเภสัชกรรม การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระบบงานเฉพาะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก การไฟฟ้านครหลวง

ทางบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด มีความต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสอดรับกับสายอาชีพนี้ จึงได้จัดทำโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ โดยขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์, ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการกำลังคนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับนักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพ โปรแกรมเมอร์
  2. พัฒนาบุคลากรทางด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพต่อไป
  3. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นพนักงานของบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม
  2. เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติดี
  3. มีความสนใจประกอบอาชีพทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตร Enterprise Java Web Application
  1. Java Fundamentals
  2. RESTful Web Services & JSON
  3. JavaScript & TypeScript
  4. Angular With PrimNG